مرداد ۹, ۱۳۹۷
رونویسی ژن

رونویسی ژن

رونویسی ژن رونویسی ژن عبارت است از ساخته شدن RNA  از روی DNA. سه نوع اصلی RNA  در سلول ها مورد استفاده قرار می گیرند. انواع […]