فروردین ۱۰, ۱۳۹۷
عمر گیاهان

عمر گیاهان

عمر گیاهان از نظر عمر گیاهان سه گروه هستند. گیاهان یک ساله ، گیاهان دو ساله و گیاهان چند ساله. گیاهان یک ساله در یک سال […]