فروردین ۷, ۱۳۹۷
فایده گل برای گیاهان

ویدئوی فایده گل برای گیاهان

فایده گل برای گیاهان در زمینه گرده افشانی است ؛ یعنی تولید مثل جنسی گیاه . گیاه به وسیله گل که خیلی جذاب است جانوران را […]
فروردین ۸, ۱۳۹۷
دانه گرده

دانه گرده

دانه گرده در اصل گامت نر یا اسپرم گیاه را تولید می کند . دانه گرده شامل دو سلول زایشی و سلول رویشی است. محل ساخته […]
فروردین ۸, ۱۳۹۷
لقاح در گیاهان

لقاح در گیاهان

لقاح در گیاهان نهاندانه به صورت مضاعف است . یک اسپرم با سلول تخمزا لقاح می یابد و یکی با سلول دوهسته ای. اولی تخم اصلی […]