آبان ۲۹, ۱۳۹۷
ژنتیک

ژنتیک-زیست دوازدهم تجربی(قسمت اول)

ژنتیک-زیست دوازدهم تجربی(قسمت اول) ژنتیک با مفهیمی همچون ژنوتیپ و فنوتیپتشریح می شود. در ژنتیک مندلی باید الل را تعریفکنیم و برای تعریف الل از مفهوم […]