دی ۸, ۱۳۹۷
ژنتیک(۲)

ژنتیک-دوازدهم تجربی(قسمت دوم)

ژنتیک-دوازدهم تجربی(قسمت دوم) ژنتیک به زبان ساده در این ویدئو شرح داده می شود صفات وابسته به جنس و صفات مستقل از جنس چگونه به ارث […]