اردیبهشت ۲, ۱۳۹۷
سیتوکینین

سیتوکینین

سیتوکینین از هومون های گیاهی یا همان تنظیم کننده های رشد گیاهی است. سیتوکینین در ساقه زایی در فن کشت بافت نقش بسزایی دارد. سیتوکینین در […]