خرداد ۲۲, ۱۳۹۷
نوکلئیک اسید

نوکلئیک اسید

نوکلئیک اسید نوکلئیک اسیدها موادی هستند که ژنها را می سازند. بدون شناخت نوکلئیک اسید نمی توانیم مفهوم ژن و مکانیسم تأثیر آنرا درک کنیم.