فروردین ۸, ۱۳۹۷
مادگی گل

برچه: مادگی گل

مادگی گل شامل خامه ، کلاه و تخمدان می باشد. در تخمدان اجرایی به نام تخمک وجود دارد. تخمک کیسه رویانی را به وجود می آورد […]
فروردین ۱۰, ۱۳۹۷
دانه گیاه

دانه گیاه

دانه گیاه شامل سه بخش است: رویان ، اندوسپرم و پوسته دانه. رویان از اندوخته استفاده کرده و می روید. پوسته از دانه حفاظت می کند. […]