فروردین ۸, ۱۳۹۷
لقاح در گیاهان

لقاح در گیاهان

لقاح در گیاهان نهاندانه به صورت مضاعف است . یک اسپرم با سلول تخمزا لقاح می یابد و یکی با سلول دوهسته ای. اولی تخم اصلی […]