اردیبهشت ۷, ۱۳۹۷
آبسیزیک اسید و اتیلن بازدارنده های رشد گیاهی

آبسیزیک اسید و اتیلن بازدارنده های رشد گیاهی

آبسیزیک اسید و اتیلن بازدارنده های رشد گیاهی محسوب می شوند. آبسیزیک اسید و اتیلن موجب کاهش رشد و افزایش سرعت پیری می شوند آبسیزیک اسید […]