اسفند ۲۶, ۱۳۹۶
اهمیت زیست شناسی

اهمیت زیست شناسی

اهمیت زیست شناسی در چیست؟ هیچ دانشی به اندازه زیست شناسی به وجود ما نزدیک نیست. در ثانیه به ثانیه زندگی ما زیست شناسی حضور دارد […]
آبان ۲۹, ۱۳۹۷
ژنتیک

ژنتیک-زیست دوازدهم تجربی(قسمت اول)

ژنتیک-زیست دوازدهم تجربی(قسمت اول) ژنتیک با مفهیمی همچون ژنوتیپ و فنوتیپتشریح می شود. در ژنتیک مندلی باید الل را تعریفکنیم و برای تعریف الل از مفهوم […]