فروردین ۶, ۱۳۹۷
تولید مثل غیر جنسی گیاهان

ویدئوی تولید مثل غیر جنسی گیاهان

تولید مثل غیر جنسی گیاهان به صورت های مختلف انجام می شود. قلمه زدن ، پیوند زدن ، خوابانیدن ، استفاده از ریزوم. و نیز استفاده […]
فروردین ۷, ۱۳۹۷
فایده گل برای گیاهان

ویدئوی فایده گل برای گیاهان

فایده گل برای گیاهان در زمینه گرده افشانی است ؛ یعنی تولید مثل جنسی گیاه . گیاه به وسیله گل که خیلی جذاب است جانوران را […]
فروردین ۸, ۱۳۹۷
دانه گرده

دانه گرده

دانه گرده در اصل گامت نر یا اسپرم گیاه را تولید می کند . دانه گرده شامل دو سلول زایشی و سلول رویشی است. محل ساخته […]
فروردین ۸, ۱۳۹۷
لقاح در گیاهان

لقاح در گیاهان

لقاح در گیاهان نهاندانه به صورت مضاعف است . یک اسپرم با سلول تخمزا لقاح می یابد و یکی با سلول دوهسته ای. اولی تخم اصلی […]
فروردین ۸, ۱۳۹۷
مادگی گل

برچه: مادگی گل

مادگی گل شامل خامه ، کلاه و تخمدان می باشد. در تخمدان اجرایی به نام تخمک وجود دارد. تخمک کیسه رویانی را به وجود می آورد […]
فروردین ۱۰, ۱۳۹۷
دانه گیاه

دانه گیاه

دانه گیاه شامل سه بخش است: رویان ، اندوسپرم و پوسته دانه. رویان از اندوخته استفاده کرده و می روید. پوسته از دانه حفاظت می کند. […]