اسفند ۲۹, ۱۳۹۶
ساختار کروموزوم

ویدئوی ساختار کروموزوم

ساختار کروموزوم دارای سطوحی است . کروموزوم از DNA و پروتئین هایی تشکیل شده است به نام هیستون . DNA به دور هیستون پیچیده و ساختارهایی […]
اسفند ۲۹, ۱۳۹۶
چرخه سلولی

چرخه سلولی

چرخه سلولی شامل دو مرحله کلی اینترفاز و مرحله تقسیم سلول است . هرکدام دارای مراحلی هستند. اینتر فاز دارای مراحل زیر است: G1 , S […]
اسفند ۲۹, ۱۳۹۶
تقسیم میتوز

ویدئوی آموزشی تقسیم میتوز

تقسیم میتوز شامل چند مرحله است. پروفاز پرومتافاز متافاز آنافاز تلوفاز. تقسیم میتوز کارکردهای زیادی دارد. تقسیم میتوز برای رشد و ترمیم زخم ها در پیکر […]
اسفند ۲۹, ۱۳۹۶
تقسیم میوز

میوز تقسیمی برای تولید گامت: تقسیم میوز

تقسیم میوز برای تولید گامت انجام می شود. تقسیم میوز برای تولید مثل جنسی انجام می شود. با تقسیم میوز سلول هایی حاصل می شود که […]
فروردین ۱۲, ۱۳۹۷
سرطان

سرطان چرا به وجود می آید؟

سرطان زمانی به وجود می آید که تقسیم سلول از کنترل خارج می شود . نقاط وارسی برای کنترل تقسیم سلول است که اگر مختل شود […]
خرداد ۱۷, ۱۳۹۷
ماهیت ژن

ماهیت ژن

ماهیت ژن چیست؟ آیا ژن را می توان مشاهده کرد یا اینکه ژن ماهیتی مادی ندارد و عامل یا معلول پدیده ها ست؟ماهیت ژن؟ در این […]