فروردین ۱۱, ۱۳۹۸
مراحل وابسته به نور فتوسنتز

فتوسنتز: مراحل وابسته به نور

فتوسنتز: مراحل وابسته به نور فتوسنتز: مراحل وابسته به نور -فتوسنتز دو مرحله کلی دارد : مرحله وابسته به نور و مرحله مستقل از نور مرحله […]
فروردین ۱۱, ۱۳۹۸
چرخه کالوین

چرخه کالوین

چرخه کالوین چرخه کالوین – فتوسنتز سه مرحله دارد که مرحله سوم آن چرخه کالوین است که مستقل از نور بوده و انرژی و الکترون ذخیره […]