خوش آمدید

ویدئو های آموزش زیست شناسی این سایت بر اساس مطالب کتاب درسی تهیه شده است.  هدف از تهیه این ویدئوهای آموزش زیست شناسی ، تسهیل یادگیری زیست شناسی بوده است. این ویدئو ها توسط یک دبیر زیست شناسی و بر اساس تجربیات آموزشی تهیه شده است.  کیفیت آموزشی این ویدئوها منحصر به فرد است. این ویدئوها که هدف آنها آموزش مطالب درسی به دانش آموزان است می بایست توسط شخصی انجام می شد که متخصص این کار است ؛ یعنی دبیر زیست شناسی .  از آنجایی که انجام امور تهیه و تولید ویدئو را خود این فرد انجام داده ، از ابزار تولید محتوا در جهت انتقال مطالب بهترین استفاده داشته است . از این روست که آنچه حاصل شده هدف را برآورده می کند.