لیست پست ها

آخرین پست ها

آموزش و شناخت زیست شناسی

زیست شناسی راهی برای شناخت هستی است
زیست شناسی به شناخت انسان می انجامد که بخشی از هستی است
و با تعمیق و گسترش شناخت ، اندیشه مان شکوفا می شود
اندیشه پویا می تواند منجر به شادی و نشاط شود چون شادی ما نه در محیط که در فکر ماست
حسین زرین – دبیر زیست شناسی
حسین رزین - دبیر زیست شناسی

حسین زرین